SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 

   SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU
                                                       

             iso2011     19                                                                      
            22

                                                                      
        
                               
    

Celem  działania  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
   
 
Misją Szpitala jest ochrona stanu zdrowia psychicznego, które jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, przywracanie zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu praw pacjenta, poczuciu jego zaufania i bezpieczeństwa w całym procesie leczenia oraz zapewnienie kompleksowych świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego. Misję tę spełniamy poprzez całodobową pełno profilową diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, opieki dziennej i poradni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki pracy oraz doskonaląc własne umiejętności.

Szpital rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1980 roku na bazie Oddziału
Psychiatrycznego, Poradni Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego, wyodrębnionego  z  Wojewódzkiego  Szpitala
   Zespolonego   w  Słupsku.
Zarządzeniem nr 37/97 z dnia 26 sierpnia 1997 roku Wojewody Słupskiego
Szpital z dniem
1 grudnia 1997 roku został przekształcony w Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Świadczy usługi w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień. Od początku działania funkcję dyrektora Zakładu pełnił lek. med. Sławomir Gajdo.Szpital zlokalizowany jest w Słupsku przy ul.Wojska Polskiego 50 w którym mieści się siedziba dyrekcji oraz 3  poradnie   i  2 oddziały dzienne oraz w budynku  przy  ul. Morcinka 20. Dwa oddziały terapii usytuowane są w Lubuczewie, miejscowości znajdującej się w sąsiedztwie Słupska, w malowniczym pałacyku otoczonym pięknym parkiem, w którym spokój znajdują wszyscy pacjenci zakładu.Otoczenie Szpitala tworzy aurę spokoju i bezpieczeństwa, a malowniczy park działa
kojąco i sprzyja rekreacji.


                 Szpital udziela świadczeń zdrowotnych  służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu chorób, w szczególności świadczeń związanych z:

 

           - leczeniem, rehabilitacją i terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży z  
             zaburzeniami psychicznymi w warunkach stacjonarnych i 
             ambulatoryjnych,

             - leczeniem,  rehabilitacją  i  terapią  osób  uzależnionych od alkoholu,

           - leczeniem,  rehabilitacją  i  terapią  osób  uzależnionych  od 
             środków psychoaktywnych,

           - prowadzeniem orzecznictwa  sądowo —  psychiatrycznego,

           - pielęgnacją, opieką i rehabilitacją osób nie wymagających
             hospitalizacji,

           - udzielaniem  świadczeń  z  zakresu ambulatoryjnej opieki
             specjalistycznej na  rzecz pensjonariuszy domów   
             pomocy społecznej,

           - badaniami diagnostycznymi.

 

 
Szpital   dysponuje  łącznie  107  łóżkami  oraz  28  miejscami  pobytu dziennego. W zakresie,   psychiatrii dla dorosłych   całodobową   opiekę zapewniają dwa  oddziały:

   Oddział Psychiatryczny                                               -       50   łóżek,

   Oddział dla Przewlekle Psychicznie Chorych                   -       27   łóżek.

   W zakresie terapii uzależnień od alkoholu 

  całodobową opiekę zapewnia Oddział Terapii  

  Uzależnienia od alkoholu                                           -       30   łóżek.


  Szpital  oferuje  pacjentom możliwość  kontynuacji  terapii w  Dziennym 

  Oddziale  dla  Chorych  Psychiatrycznie - 20 miejsc i  Dziennym Oddziale 

  Terapii  Uzależnienia od Alkoholu — 8 miejsc.

   

Pacjenci   poradni   specjalistycznych  i  oddziałów   szpitalnych   mają dostęp   do nowoczesnej  diagnostyki  specjalistycznej takiej jak:  EEG EMG, USG, MRI i TK. Ambulatoryjną  opiekę  specjalistyczną  świadczą  lekarze   danej  specjalności  w  poradniach  psychiatrycznych  oraz   w poradniach: poradnia  terapii uzależnień  od  środków psychoaktywnych oraz poradnia terapii  uzależnienia  od  alkoholu  i współuzależnienia.

        Celem naszych placówek jest pomoc ludziom po kryzysach psychicznych
        i procesach   uzależnień   w   ich   stopniowym  przystosowaniu  się  do                życia  społecznego, rodzinnego i zawodowego.
                                                                         
   

Priorytetowym celem Polityki Jakości Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest uczynić wszystko, aby dostarczyć Pacjentom usługę medyczną zgodną z wymaganiami i etyką.

Gwarantujemy usługi spełniające oczekiwania i wymagania Pacjentów,świadomi misji jaką spełniamy w społeczeństwie.

Działanie w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 pozwolą na podniesienie zadowolenia i satysfakcji naszych Pacjentów, a także na utrzymanie  najwyższego standardu usług.

 Ustaloną Politykę Jakości realizujemy poprzez:

- stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych świadczeń,
- podnoszenie kwalifikacji personelu,
- doskonalenie i unowocześnianie zaplecza technicznego.

Dla wypełnienia misji opracowano strategię, której głównymi celami są:

- dbałość o wysoki standard świadczonych usług oraz tworzenie               przyjaznego   i  bezpiecznego   środowiska    dla   Pacjentów,

- stały rozwój poprzez doskonalenie świadczonych usług medycznych
- modernizacja
 infrastruktury.

 
            Cele strategiczne: 

- przestrzeganie Praw Pacjenta i zapewnienie Pacjentom             poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno -terapeutycznym,
- monitorowanie satysfakcji Pacjentów oraz zaspakajanie ich potrzeb       
-
ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozbudzanie ich                  świadomości w zakresie znaczenia spełnienia wymagań pacjentów,    
- monitorowanie zapotrzebowania na usługi medyczne,
- stałe modernizowanie i rozwijanie bazy diagnostyczno-terapeutycznej,

- zawieranie umów z dostawcami, którzy dostarczają usługi i wyroby
  wysokiej jakości,

- dostosowanie budynków i pomieszczeń do przepisów ustawowych,
- profesjonalne zarządzanie.

 

Systematycznie poszerzamy zakres swojej aktywności. Rozwijamy działalność medyczną ukierunkowaną na wczesne diagnozowanie, leczenie, rehabilitację i profilaktykę chorób psychiatrycznych i uzależnień. Zadania te są realizowane w oparciu o współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. W Zakładzie zatrudniamy 10 lekarzy psychiatrów, w tym 6 specjalistów psychiatrii, 2 lekarzy psychiatrów, pozostali lekarze są w trakcie specjalizacji. W Szpitalu pracuje 36 pielęgniarek, 7 psychologów w tym 2 psychologów klinicznych oraz 12 specjalistów terapii uzależnień w tym 3 z certyfikatem. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zarówno poprzez samokształcenie jak również uczestnicząc w różnych specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych.

 
  Schemat organizacyjny   40
                                                                                                             
Copyright by www.d4u.glt.pl