AKTY WEWNĘTRZNE

Zarządzenia w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19


Do pobrania:


Akty wewnętrzne do pobrania :


Tłumacz języka migowego
Realizując postanowienia Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku umożliwia nawiązanie kontaktu przez osoby posługujące się językiem migowym z tłumaczem w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki.
Osobą uprawnioną do skorzystania z w/w usługi jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.
Zasady organizacyjne:
1) tryb planowy:
   a)osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
   b)zgłoszenie, o którym mowa w pkt a) należy dokonać na formularzu zgłoszenia:
   Formularz zgłoszenia – Świadczenie usługi tłumacza języka migowego
   c) formularz zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) dostępny jest do pobrania klikając powyższy link lub w Sekretariacie CZP w Słupsku
   d) wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
   – elektronicznie na adres poczty: sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
   – faksem na numer 59 84 49 185
   – osobiście w Sekretariacie CZP w Słupsku , pokój 452, IV piętro, w godzinach 8:00 – 14:30
   e) po przyjęciu zgłoszenia CZP w Słupsku zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym
2) tryb nagły:
   a) w przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika CZP w Słupsku posługującego się językiem migowym lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego