Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

Nazwa projektu: Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Priorytet:  VII Zdrowie
Działanie: 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 20.01.2016 r. do 30.09.2021 r.

Wartość projektu:     35 709 481,07 PLN
Dofinansowanie UE:  32 184 006,93 PLN

Lider Projektu: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie  Sp. z o.o. - 25 701 251,07 zł

Partnerzy w ramach COVID-19: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku -  264 900,00 zł

Cele projektu:

Realizacja projektu niesie za sobą osiągnięcie korzyści społecznych koncentrujących się głównie na wzroście bezpieczeństwa poprzez dostępność do usług medycznych oraz przyczyni się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu polegającym na zakupie  środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz prac dost. - remontowych.

Planowane efekty projektu:

Doposażenie placówki oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwolą na wzrost bezpieczeństwa (na obszarze realizacji projektu) dzięki dostępności do szerszego zakresu usług medycznych.